Feine Soja-Schnetzel


  • DAV
  • EG

2,99 € * / 200 g

  • (14,95 € / 100 g)

Grobe Sojaschnetzel


  • Dav

2,49 € * / 150 g

  • (19,92 € / 1kg)