Petersilie im Topf
3,15 € */ St
1 * St (3,15 € / Stk)
Schnittlauch im Topf
3,75 € */ Töpfe
1 * Töpfe (3,75 € / Stk)